Algemene Voorwaarden

Gevestigd te Soest, Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 67655815.

Algemeen Bepalingen

1. Aanbieding en overeenkomst

1.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Van Hal Solutions goederen en/of diensten van welke aard ook aan Contractant aanbiedt of levert, ook indiendeze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijking van deze algemene Leveringsvoorwaarden is slechts mogelijk indien dit expliciet schriftelijk is overeengekomen in een door beide partijen ondertekenddocument.

1.2. Alle aanbiedingen van Van Hal Solutions zijn vrijblijvend, ook al is in de aanbieding een geldigheidstermijn genoemd, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is vermeld. Van Hal Solutions behoudtzich het recht voor om de totstandkoming van een overeenkomst onder meer afhankelijk te stellen van de kredietwaardigheid van Contractant. Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening door de Contractant en Van Hal Voice &Data Solutions of door schriftelijke acceptatie door Van Hal Solutions van een schriftelijke bestelling van Contractant. Elke wijziging, aanvulling of verlenging van een overeenkomst dient schriftelijk te wordenovereengekomen in een rechtsgeldig ondertekend document.

1.3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Contractant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. Indien enige bepaling van deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Van Hal Solutionsen Contractant in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in achtzal worden genomen.

1.5. Van Hal Solutions behoudt zich het recht voor deze Algemene Leveringsvoorwaarden te wijzigen. Van Hal Solutions zal de voorgenomen wijziging ten minste drie (3) maanden voordat de wijziging ingaataan Contractant mededelen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Van Hal Solutions en overeenkomsten tussen Van Hal Solutions en Contractant vanaf de ingangsdatumvan de wijziging.

Vergoeding

2.1. Contractant is aan Van Hal Solutions vergoedingen verschuldigd voor de levering van Diensten volgens de door Van Hal Solutions aangegeven tarieven.

2.2. De in artikel 2.1 bedoelde vergoedingen worden voor elk van de Diensten afzonderlijk vastgesteld en kunnen behelzen:

2.2.1. een eenmalig bedrag voor het tot stand brengen van de Dienst, en, voor zover van toepassing voor de benodigde voorzieningen;

2.2.2. een eenmalig bedrag voor verhuizing, wijziging of verplaatsing van de Dienst;

2.2.3. een maandelijks verschuldigd bedrag en/of maandelijks verschuldigde bedragen voor het instandhouden en het beschikbaar stellen van de Dienst en het verlenen van een of meer Diensten;

2.2.4. kosten voor de met gebruikmaking van de Dienst tot stand gebrachte verbindingen, onder andere met andere netwerken en voor de verbindingen die voor rekening van Contractant zijn geaccepteerd.

2.3. De vergoeding die Contractant maandelijks is verschuldigd, wordt in een door Van Hal Solutions opgestelde nota vermeld. De vergoeding zal worden verhoogd met de verschuldigde wettelijke belastingen en eventueleandere van overheidswege opgelegde heffingen.

2.4. Van Hal Solutions is gerechtigd de tarieven die voor de Diensten gelden, jaarlijks te verhogen, op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek(1997 =100). De tarieven en de jaarlijkse verhoging ervan kunnen door Van Hal Solutions ook worden aangepast conform de toekomstige wet- en regelgeving in verband met de Europese Munt Unie.

2.5. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2.4 kan Van Hal Solutions de tarieven die voor de Diensten gelden, verhogen. Indien Van Hal Solutions de tarieven binnen drie maanden na het sluitenvan de Overeenkomst verhoogt anders dan op grond van de in artikel 2.4 bedoelde index, heeft Contractant het recht de Overeenkomst tegen de datum waarop de wijziging ingaat, op te zeggen.

2.6. De door Van Hal Solutions geregistreerde gegevens met betrekking tot de (verschuldigde) vergoedingen, administratie, indienststelling van de Dienst, tot stand gebrachte verbindingen en leveringen van Dienstenzijn beslissend, behoudens tegenbewijs.

Betaling

3.1. Contractant is de vergoeding, zoals genoemd in artikel 2, verschuldigd vanaf de datum dat de Dienst voor gebruik ter beschikking is gesteld, dan wel vanaf het moment dat door Contractant daadwerkelijk van de Dienst gebruik wordtgemaakt, zulks per Dienst bepaald. Indien indienststelling van de Dienst wordt verhinderd door een aan Contractant toe te rekenen omstandigheid, is Contractant de vergoeding verschuldigd vanaf de dag waarop de Dienst voor gebruikter beschikking zou zijn gesteld indien de aan Contractant toe te rekenen omstandigheid niet had plaatsgevonden, zulks onder voorwaarde dat Van Hal Solutions binnen een maand nadat de Dienst voor gebruik ter beschikkingzou zijn gesteld, de Contractant terzake van deze vergoeding schriftelijk aanspreekt.

3.2. Van Hal Solutions zal aan Contractant de verschuldigde vergoeding uit hoofde van artikel 2 door middel van een nota in rekening brengen. De wijze van betaling van de vergoeding en de termijn waarbinnen de betalingdient te geschieden, worden in de desbetreffende nota vermeld en zijn per Dienst bepaald. Indien geen termijn op de nota is vermeld, zal een betalingstermijn van 8 dagen gelden. Indien het door Van Hal Solutionsvastgestelde maximale bedrag waarvoor Contractant in een bepaalde periode van Diensten gebruik kan maken, is bereikt, is Van HalSolutions bevoegd reeds voordat de gebruikelijke termijn om een nota te versturen isverstreken aan Contractant een tussentijdse nota toe te zenden, zodat de betaling daarvan wordt vervroegd.

3.3. Voorzover verschuldigde vergoedingen over een volle kalendermaand verschuldigd zijn conform artikel 2.2.3, wordt voor elke dag dat Contractant van de betrokken Diensten gebruikmaakt 1/30 deel van het maandbedrag in rekening gebracht.

3.4. Indien Contractant niet binnen de in artikel 3.2 gestelde termijn de vergoeding heeft betaald, zal Van Hal Solutions Contractant schriftelijk mededelen dat de betaling niet is ontvangen en gunt Van Hal Voice &Data Solutions Contractant een termijn van 7 dagen waarbinnen de betaling alsnog dient te geschieden. In het geval dat Contractant de betaling niet binnen deze 7 dagen verricht, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

3.5. Vanaf de datum van verzuim kan Van Hal Solutions Contractant een extra vergoeding in rekening brengen gelijk aan de wettelijke rente over de verschuldigde bedragen en de kosten die Van Hal Solutionsmaakt ten behoeve van het incasseren van die bedragen. Van Hal Solutions is gerechtigd de levering van Diensten ingeval van verzuim direct te staken.

Aansprakelijkheid van Van Hal Solutions, vrijwaring

4.1. Van Hal Solutions aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dit uit dit artikel 4 blijkt

4.2. Onverlet het bepaalde in artikel 4.3 is de totale aansprakelijkheid van Van Hal Solutions wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uit hoofde van de ontbinding van de overeenkomstbeperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal de netto factuurwaarde van de geleverde dienst of apparatuur die het onderwerp zijn van de vordering of daarmee rechtstreeks verband houden.

Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van 1 jaar of langer met periodiek vervallende vergoedingen, dan wordt de verplichting tot vergoeding van de schade beperkt tot het totaal van de netto vergoedingenbedongen voor het jaar waarin de schade is ontstaan. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan €10.000 (tienduizend euro).

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:4.2.1. De redelijke kosten die contractant zou moeten maken om de prestatie van Van Hal Solutions aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echterniet vergoed indien Contractant de overeenkomst heeft ontbonden.

4.2.2. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.

4.2.3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

4.3. De totale aansprakelijkheid van Van Hal Solutions voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiele beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan €100.000 (honderdduizend euro) per gebeurtenis,waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.

4.4. Aansprakelijkheid van Van Hal Solutions voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van geld of waardepapieren, door gebruik of het niet kunnen gebruikendoor contractant of derden van de dienst(en), apparatuur, programmatuur of materialen en de aansprakelijkheid van Van Hal Solutions voor andere directe schade dan opgesomd in artikel 4.2 (zoals het verloren gaanvan gegevens of bestanden) is uitgesloten.

4.5. Buiten de in 4.2 en 4.3 genoemde gevallen rust op Van Hal Solutions geen aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

4.6. De aansprakelijkheid van Van Hal Solutions voor schade door Contractant geleden wegens toerekenbare tekortkoming van Van Hal Solutions in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indienContractant Van Hal Solutions onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Van Hal Solutions ook na die termijntoerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Van Hal Solutions in staatis adequaat te reageren.

4.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Contractant de schade zo spoedig mogelijk na het moment waarop hij de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen4 weken, schriftelijk bij Van Hal Solutions meldt

4.8. Contractant vrijwaart Van Hal Solutions voor alle aanspraken van derden wegens het gebruik of niet kunnen gebruiken van de dienst(en), apparatuur, programmatuur of materialen of wegens productaansprakelijkheidals gevolg van een gebrek in een dienst, product of systeem, dat door Contractant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Van Hal Solutions geleverde dienst(en), apparatuur, programmatuur of anderematerialen, behoudens indien en voor zover Contractant bewijst dat de schade veroorzaakt is door die dienst(en), apparatuur, programmatuur of andere materialen en ook zou zijn ontstaan indien Contractant de dienst(en), apparatuur,programmatuur, of andere materialen zonder enig toevoeging of wijziging of bewerking zou hebben geleverd aan die derden.

4.9. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel 4 vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van de ondergeschikten van Van Hal Solutions en ieder ander die door haar in hetkader van de levering van Diensten wordt ingeschakeld, alsmede voor en ten behoeve van hen van wie Van Hal Solutions geleverde zaken en/of onderdelen betrekt.

Overmacht

5.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van VanHal Solutions. Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke mededeling aan de wederpartij te ontbinden.

5.2. Indien Contractant op het moment van beëindiging van de overeenkomst als omschreven in 5.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingengeen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Van Hal Solutions ten aanzien van deze prestaties in verzuim is. Bedragen die Van Hal Solutions voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband methetgeen reeds ter uitvoering van de overeenkomst is verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van beëindiging direct opeisbaar.

Software

6.1. Het installeren van (nieuwe) software kan mogelijk van invloed zijn op de Service Level Garanties van Contractant. Om dergelijke problemen te voorkomen informeert de KLANT / Eindgebruiker, Van Hal Solutions voorafgaandover installaties van nieuwe software. Voor zover een dergelijke melding niet heeft plaatsgevonden en Van Hal Solutions software ontdekt welke de werking van het netwerk cq diensten van Van Hal Solutionsdaadwerkelijk en aantoonbaar in gevaar brengt, kan Van Hal Solutions in onderling overleg met de Contractant / Eindgebruiker de software verwijderen.

6.2. Webapplicaties zijn standaard de verantwoordelijkheid van de Eindgebrukker. Indien gewenst, kan Van Hal Solutions de verantwoording over de Webapplicaties nemen onder de voorwaarde dat de leverancier van de Webapplicatie(s)en de Eindgebruikers instemmen met het maken van afspraken en het vastleggen van procedures tussen de leverancier van de Webapplicatie(s) en Van Hal Solutions.

Gebruik van de dienst(en)

7.1. De technische eigenschappen van aan Contractant in gebruik gegeven Diensten zijn omschreven in Bijlage 1 van deze Overeenkomst. Van Hal Solutions garandeert niet dat na het totstandkomen van de overeenkomst debetreffende Dienst geschikt is voor het leveren van de Dienst aan de Eindgebruiker.

7.2. Contractant zal zich maximaal inspannen teneinde ervoor zorg te dragen dat haar Eindgebruikers geen oneigenlijk gebruik van de Dienst(en) zullen maken. Onder oneigenlijk gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan:het inbreuk maken en/of wijzigingen aanbrengen op de Dienst waardoor de Dienst of andere diensten van Van Hal Solutions zouden kunnen worden verstoord en/of worden gehinderd.

7.3. Contractant zal in haar overeenkomsten tot het leveren van de Dienst met Eindgebruikers opnemen dat Eindgebruikers geen oneigenlijk gebruik mogen maken van de Dienst, zoals bedoeld in artikel 6.2, en toezien op de naleving vande betreffende bepaling door de Eindgebruiker..

7.4. Contractant zal aan haar ter beschikking gestelde Diensten uitsluitend gebruiken voor het aanbieden van internet, intranet, connectivity en communicatieoplossingen waarbij de Dienst mogelijk slechts conform de Dienstbeschrijvingfunctioneert indien de daarin genoemde Randapparatuur wordt gebruikt.

7.5. Contractant staat er voor in dat:

7.5.1. haar in gebruik gegeven Diensten en/of Apparatuur niet geheel of gedeeltelijk worden veranderd. Indien wijzigingen worden aangebracht aan bij Contractant in gebruik gegeven Diensten en/of Apparatuur zonder toestemming van VanHal Solutions, zal alle aanspraak op garantie en/of service in het geheel vervallen.

7.5.2. geen werkzaamheden worden verricht door, namens of met medeweten van Contractant aan hem in gebruik gegeven Diensten en/of Apparatuur.

7.6. De aan Contractant in gebruik gegeven Dienst kan tevens gebruikt worden voor andere dienstverlening ten behoeve van dezelfde Eindgebruiker. Op verzoek dient Contractant mee te werken Eindgebruikers ook gebruik te laten maken vanandere diensten middels dezelfde Dienst, indien en voorzover dit gebruik redelijkerwijs mogelijk is.

Buiten gebruik stellen van de dienst(en)

8.1. Indien, als gevolg van het gebruik van de Dienst(en) door Contractant, het verkeer op het vaste netwerk van Van Hal Solutions hinder ondervindt is Contractant verplicht om binnen 2 uur na een voorafgaande schriftelijkekennisgeving van Van Hal Solutions daartoe, zijn gebruik van de Dienst in overeenstemming te brengen met de door Van Hal Solutions bij die kennisgeving verstrekte aanwijzingen. Indien dit naar hetoordeel van Van Hal Solutions noodzakelijk is kan Van Hal Solutions de Dienst zonodig onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.

8.2. Onverminderd de bevoegdheid tot opschorting op grond van het Burgerlijk Wetboek is Van Hal Solutions gerechtigd aan Contractant in gebruik gegeven Diensten geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen en hetverrichten van de Dienst op te schorten, indien Contractant wezenlijke verplichtingen uit deze Overeenkomst, met inbegrip van de bepalingen inzake toegestaan gebruik en de betalingsverplichtingen, ook na daartoe schriftelijk te zijngesommeerd met een termijn zoals vastgelegd in deze Overeenkomst of ten hoogste van 30 dagen, niet nakomt. Indien omstandigheden van zeer dringende aard een onverwijlde opschorting nodig maken is geen voorafgaande schriftelijke sommatienodig.

8.3. Van de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid mag slechts gebruik worden gemaakt indien de ernst van de niet-nakoming de opschorting rechtvaardigt, rekening houdende met alle voor beide partijen betrokken belangen.

8.4. Contractant blijft gedurende de periode van opschorting, als bedoeld in artikel 6.2, gehouden om alle harerzijds verschuldigde bedragen te voldoen.

8.5. De opschorting als bedoeld in het eerste lid wordt onverwijld beëindigd vanaf het moment dat Contractant zijn verplichtingen alsnog nakomt.

Duur en beëindiging van de overeenkomst

9.1. Deze Overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening door beide partijen en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimumduur van een jaar.

9.2. Van Hal Solutions kan de Overeenkomst met Contractant tegen en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 6 kalender maanden opzeggen. Van Hal Solutions zal een dergelijke opzegging schriftelijk en met valide argumenten doen. Contractant kan de Overeenkomst met Van Hal Solutions tegen en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk met inachtnemingvan een opzegtermijn van 3 kalender maanden opzeggen.

9.3. Elk der partijen heeft het recht, in aanvulling op het algemene recht, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

9.3.1. de wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;

9.3.2. de wederpartij in staat van faillissement is gesteld of een faillissementsaanvraag is ingediend.

Duur en beëindiging van het gebruik van een individuele dienst

10.1. Individuele Diensten worden voor onbepaalde tijd in gebruik gegeven, met een minimumduur van een jaar, te rekenen vanaf de datum van Beschikbaarstelling.

10.2. Opzegging door de Contractant van de overeenkomst betreffende individuele Dienst kan geschieden tegen en na het verstrijken van de minimum duur, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

10.3. De overeenkomsten met betrekking tot het recht op gebruik van individuele Diensten die op de datum van beëindiging van deze Overeenkomst van kracht zijn en waarvan de minimumduur nog niet is verstreken zullen alsdan van rechtswegeeindigen, zonder dat opzegging vereist is, door verloop van de minimumduur. De bepalingen van deze Overeenkomst blijven op deze overeenkomsten van kracht.

10.4 De overeenkomsten met betrekking tot het recht op gebruik van individuele Diensten die op de datum van beëindiging van deze Overeenkomst van kracht zijn en waarvan de minimumduur is verstreken zullen alsdan van rechtswege eindigenzonder dat opzegging vereist is

10.5. Indien een Eindgebruiker de overeenkomst met Contractant met betrekking tot een aan Contractant in gebruik gegeven Dienst opzegt, en deze Eindgebruiker een overeenkomst met een andere Contractant van Van Hal Solutions wenst te sluiten met betrekking tot dezelfde Dienst, zal CONTRACTANT, met inachtneming van artikel 8.2, Van Hal Solutions daaromtrent tenminste twee weken voordat de overeenkomst met de Eindgebruiker zaleindigen informeren.

10.6. Indien een wijziging als bedoeld in artikel 2.5 van dusdanige substantiële aard is dat het een opzegging objectief gezien rechtvaardigt, is Contractant gerechtigd om tijdens de minimumduur als bedoeld in artikel 8.1 het gebruikvan de Individuele Dienst middels het Controle Panel op te zeggen. Het gebruik van de Individuele Dienst eindigt alsdan na verloop van de minimumduur. De gewijzigde tarieven zijn alsdan tijdens de minimumduur niet van toepassingop het gebruik van deze Individuele Dienst. Van deze bevoegdheid kan Contractant gebruik maken tot het moment waarop de gewijzigde tarieven in werking treden.

Authenticatie

11.1. Om gebruik te kunnen maken van de (bepaalde) Dienst(en) is Authenticatie benodigd. De Contractant geeft deze Authenticatie aan de Eindgebruiker middels een individuele loginnaam en een individueel wachtwoord.

11.2. De Contractant draagt er zorg voor dat de loginnaam en het wachtwoord op een zodanige wijze aan de Eindgebruiker ter beschikking worden gesteld dat diefstal en/of misbruik wordt voorkomen. Eindgebruikers dienen de ontvangst vaneen wachtwoord te bevestigen aan Contractant. De Contractant zal wachtwoorden niet via derden of via onveilige elektronische berichten doorgeven.

11.3. De Contractant draagt zorg voor de administratie van de loginnaam en het wachtwoord. Wanneer Contractant wetenschap verkrijgt van een (dreigende) openbaring van een wachtwoord aan een niet bevoegde verkrijger is Contractant verantwoordelijkvoor het herstel van het geëiste beveiligingsniveau en, alle claims en/of kosten die uit deze openbaring zouden kunnen voortvloeien. De Contractant zal Van Hal Solutions onmiddellijk van een openbaring van een loginnaamen/of wachtwoord op de hoogte stellen.

Risico en verzekering

12.1. Het risico van verlies of beschadiging van de apparatuur, programmatuur, materialen, onderdelen, documentatie en andere producten die voorwerp zijn van de overeenkomst, gaat op Contractant over op het moment waarop deze in defeitelijke beschikkingsmacht van Contractant, van een door Contractant gebruikte hulppersoon of eindgebruiker zijn gebracht. Vanaf dat moment is Contractant verantwoordelijk voor schade die de apparatuur, programmatuur en dergelijkeaan derden mocht berokkenen. Na die datum zal Van Hal Solutions verloren of beschadigde programmatuur vervangen tegen de kosten van de informatiedragers en verzending.

12.2. Contractant dient ervoor te zorgen dat, vanaf de risico-overgang als bedoeld in 8.1 zijn wettelijke aansprakelijkheidsverzekering de financiële gevolgen van zijn aansprakelijkheid jegens derden en Van Hal Solutionsdekt. Contractant ziet af van elk recht op regres en vrijwaart Van Hal Solutions voor regres van diens assuradeuren jegens Van Hal Solutions

12.3. Indien Contractant zaken of rechten onder zich heeft die eigendom zijn van Van Hal Solutions of aan Van Hal Solutions of haar toeleveranciers toekomen, zal Contractant Van Hal Solutions terstond informeren indien daarop beslag is gelegd of dreigt te worden gelegd.

12.4. Indien producten voor onderhoud of garantieservice naar Van Hal Solutions worden vervoerd en daarvoor tijdelijk bij Van Hal Solutions aanwezig zijn, zal Van Hal Solutions ervoorzorgen dat die producten voor die periode en tijdens het vervoer naar en van Van Hal Solutions, mits Van Hal Solutions het vervoer uitvoert, verzekerd zijn tegen verlies, beschadiging en diefstal.

Verplichtingen van Van Hal Solutions

13.1. Van Hal Solutions zal zich inspannen om de Dienst(en), buiten de Onderhoudstijden, beschikbaar te houden.

13.2 Als gevolg van de technische structuur van het Internet kan Van Hal Solutions geen bandbreedte garanderen tussen het computersysteem van Eindgebruiker en enig ander computersysteem dat deel uitmaakt van het Internet.Indien wordt gerefereerd aan een bepaalde bandbreedte (bijvoorbeeld 64Kb/s), dan betreft het steeds uitsluitend de bandbreedte van de Verbinding.

13.3 Van Hal Solutions zal zich inspannen om de gegevens die Contractant op de computersystemen van Van Hal Solutions opslaat zodanig te beveiligen dat tot die gegevens, naast Contractant, uitsluitendde systeembeheerder(s) van Van Hal Solutions toegang heeft (hebben). Contractant heeft het recht kopieën van de door hem op de computersystemen van Van Hal Solutions opgeslagen gegevens op te vragenbij Van Hal Solutions. Van Hal Solutions is gerechtigd om voor deze service een vergoeding van de gemaakte administratiekosten aan Contractant in rekening te brengen. Van Hal Solutions zal de gegevens slechts gedurende beperkte tijd op haar computersystemen opslaan. Van Hal Solutions zal de toepasselijke wetgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeerin acht nemen.

13.4 Van Hal Solutions treft passende technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en de beveiliging van de Dienst(en) teneinde een passend beveiligingsniveau te bereiken. Contractant iszich ervan bewust dat Van Hal Solutions redelijkerwijs geen volledige bescherming kan bieden tegen de veiligheidsrisico’s die een verbinding met het internet meebrengt en dat deze risico’s hoger zijn in het gevalvan een permanente verbinding met het internet. Indien Contractant deze risico’s wenst te verkleinen of uit te sluiten dient Contractant voor eigen rekening een firewall op te zetten.

13.5 Van Hal Solutions behoudt zich het recht voor wijzigingen in (de toegang tot) de Dienst, de Hostnaam en/of de Toegangscode aan te brengen, indien zulks wenselijk is voor het correct functioneren van de Dienst.Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Contractant toegang verkrijgt tot de Dienst(en), zal Van Hal Solutions Contractant over de wijzigingen tijdig informeren.

Verplichtingen Contractant

14.1. Contractant verplicht zich de Overeenkomst uit te voeren en na te leven met inachtneming van de belangen van Van Hal Solutions. Contractant zal de levering van Diensten op geen enkele wijze hinderen en/of vertragen.

14.2. Contractant is verplicht, op verzoek van Van Hal Solutions, aan Van Hal Solutions gegevens te verschaffen die Van Hal Solutions nodig heeft voor het instandhouden van de goedewerking van de Diensten.

14.3. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, dient Contractant zorg te dragen voor de overige apparatuur, programmatuur en diensten van derden die nodig zijn om toegang te verkrijgen tot de Dienst, zoals een router, TCP/IP-programmatuuren randapparatuur. Alle gebruikte apparatuur dient te voldoen aan de eisen die de Telecomoperator en/of Van Hal Solutions daaraan stelt. Op verzoek van Contractant zal Van Hal Solutions informatieover die eisen aan Contractant (doen) verstrekken

Verplichtingen van Eindgebruikers

15.1. Contractant zal zich maximaal inspannen teneinde ervoor zorg te dragen dat haar Eindgebruikers geen oneigenlijk gebruik van de Dienst(en) zullen maken. Onder oneigenlijk gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan:het inbreuk maken en/of wijzigingen aanbrengen op de Dienst waardoor de Dienst of andere diensten van Van Hal Solutions zouden kunnen worden verstoord en/of worden gehinderd.

15.2. Eindegebruiker zal de Dienst(en) slechts gebruiken in overeenstemming met Acceptable Use Policies. Eindgebruiker zal door het gebruik van de Dienst(en) geen rechten van derden schenden, zich ten opzichte van derden niet onwelvoeglijkof in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen, en geen schade aan derden toebrengen. In het bijzonder zal Eindgebruiker:

15.2.1. de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;

15.2.2. niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;

15.2.3. zich geen toegang verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is;

15.2.4. zonder toestemming van de desbetreffende derde geen gegevens van derden veranderen, wissen, onbruikbaar maken dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen;

15.2.5. geen computervirussen verspreiden, noch andere computerprogramma’s of data verspreiden met het oogmerk computerprogramma’s of data van derden schade toe te brengen;

15.2.6. niet zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt.

15.3. Onverminderd haar overige rechten, behoudt Van Hal Solutions zich het recht voor haar verplichtingen jegens Eindgebruiker op te schorten, onder meer door Eindgebruiker met onmiddellijke ingang de toegang totde Dienst(en) te kunnen ontzeggen, indien Eindgebruiker handelt in strijd met het in artikel 11.2 bepaalde en indien het handelen van Contractant dit rechtvaardigt. Van Hal Solutions zal wegens zodanige opschortingnimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Contractant vrijwaart Van Hal Solutions tegen aanspraken van derden die verband houden met handelen door Eindgebruiker in strijd met het in artikel 11.2 bepaalde.

15.4. Indien een door Eindgebruiker door middel van de Dienst openbaar gemaakte publicatie van Eindgebruiker onmiskenbaar onrechtmatig is en zulks ter kennis van Van Hal Solutions komt, kan Van Hal Solutions Contractant sommeren de desbetreffende publicatie binnen de kortst mogelijke tijd, doch in ieder geval binnen vierentwintig (24) uur te verwijderen. Voldoet Contractant niet aan deze sommatie, dan zal Van Hal Solutions de publicatie zelf van haar systemen verwijderen. Van Hal Solutions zal wegens zodanige verwijdering nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

15.5. Indien Eindgebruiker voornemens is te verhuizen, deelt hij Contractant zo spoedig mogelijk het nieuwe adres mede waarnaar de Dienst zal moeten worden omgezet. Van Hal Solutions zal zich inspannen om de Diensttijdig te laten omzetten naar het door Contractant opgegeven (nieuwe) adres. Eventuele kosten die voortvloeien uit het omzetten van de Dienst komen voor rekening van Contractant. Indien de Dienst niet beschikbaar is op het nieuweadres van Eindgebruiker blijft Contractant de ingevolge de overeenkomst te betalen vergoedingen verschuldigd totdat de Overeenkomst is geëindigd in overeenstemming met artikel 8. Eindgebruiker zal Van Hal Solutionsen/of de Telecomoperator op verzoek alle medewerking verlenen die nodig is om de Dienst te kunnen leveren aan de volgende bewoner op het oude adres van Eindgebruiker.

15.6 Het is Eindgebruiker niet toegestaan om de Dienst aan derden buiten de organisatie van Contractant ter beschikking te stellen, tenzij de desbetreffende computersystemen van die derden zich fysiek op de bedrijfslocatie van Eindgebruikerbevinden. Dit verbod laat de mogelijkheid onverlet dat Contractant aan derden diensten verleent die mede omvatten het ter beschikking stellen aan derden van gegevens of diskruimte op computers van Contractant die van de Dienst gebruikmaken, bijvoorbeeld in het kader van het verlenen van web-hosting diensten.

Domeinnamen en IP-adressen

16.1. Indien is overeengekomen dat Van Hal Solutions voor Contractant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt het in dit artikel 12 bepaalde.

16.2. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende instanties, waaronder, doch niet beperkt tot, de Stichting Internet DomeinregistratieNederland, Network Solutions, Inc. (InterNIC), CORE en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over verlening van domeinnaam en/of IP-adressen. Van Hal Solutions vervult ter zake van de aanvraag slechts een bemiddelenderol en kan niet garanderen dat een aangevraagde domeinnaam of (een) bepaalde (klasse van) aangevraagde IP-adressen ook (wordt) worden verleend.

16.3 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van (de onderneming van) Contractant. Onder omstandigheden kan het zo zijn dat (een medewerker van) Van Hal Solutions wordt geregistreerd als technisch contactpersoon voorhet domein. Van Hal Solutions heeft echter geen enkele betrokkenheid bij het gebruik van het domein. Contractant vrijwaart Van Hal Solutions tegen iedere aanspraak van derden die verband houdt metgebruik van de domeinnaam. Deze vrijwaring geldt ook indien de domeinnaam is verkregen zonder bemiddeling van Van Hal Solutions

Garantie

17.1. De garantie termijn gaat in op de dag van levering van nieuwe apparatuur of, indien de levering wordt uitgesteld ten gevolge van een handeling of verzuim van Contractant, op de dag waarop de levering anders zou hebben plaatsgevonden.De garantieservice is kosteloos, tenzij in de overeenkomst anders is vermeld.

17.2. Indien Contractant geen onderhoudsovereenkomst met Van Hal Solutions heeft afgesloten, geldt gedurende de in de overeenkomst genoemde periode, maar tenminste voor een periode van drie (3) maanden de volgendegarantie:

17.2.1. Van Hal Solutions garandeert dat fabrieksnieuw geleverde apparatuur vrij is van fabricage- en materiaalfouten. Van Hal Solutions garandeert uitdrukkelijk niet dat de apparatuur zonder gebrekenof onderbreking of geheel foutloos zal functioneren, of dat deze geschikt is voor een bepaald voorgenomen gebruik.

17.2.2. De garantiewerkzaamheden worden uitgevoerd op locatie van Van Hal Solutions, tenzij in de overeenkomst is vermeld dat werkzaamheden worden uitgevoerd op locatie van Contractant waar de apparatuur zich bevindt.In het eerste geval dient de apparatuur- of indien mogelijk de betreffende defecte onderdelen- door en op kosten van Contractant verzonden worden.

17.2.3. Arbeidsloon en reiskosten komen voor rekening van Contractant tegen de daarvoor geldende tarieven, tenzij partijen uitdrukkelijk, schriftelijk anders zijn overeengekomen.

17.2.4. Garantiewerkzaamheden worden uitgevoerd gedurende de “Principal Period of Maintenance” (PPM), er geldt geen vaste “Call Back Time” of “on-site Response Time”, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

17.2.5. De garantie is beperkt tot de vervanging of reparatie van onderdelen, naar keuze van Van Hal Solutions, die door Van Hal Solutions als ondeugdelijk worden aangemerkt.

17.2.6. Van Hal Solutions behoudt zich het recht voor gedurende de garantie periode “Engineering Changes” door te voeren.

17.2.7. De onderdelen worden zo nodig vervangen door nieuwe onderdelen of onderdelen die gelijkwaardig zijn aan nieuw. De oude onderdelen worden bij de-installatie eigendom van Van Hal Solutions, Contractant zal voorzover nodig, op eerste verzoek van Van Hal Solutions medewerking verlenen aan het effectueren van deze eigendomsoverdracht en staat er voor in de eigendomsoverdracht te realiseren. De vervangende onderdelen wordeneigendom van Contractant indien en nadat Contractant al de ter zake de apparatuur verschuldigde bedragen heeft voldaan.

17.3. Op de in 12.2 omschreven garantie kan geen beroep worden gedaan:

17.3.1. Indien Contractant de apparatuur niet volgens haar bestemming gebruikt

17.3.2. Indien Contractant de apparatuur of enig onderdeel daarvan verplaatst, vervangt of repareert dan wel door derden laat verplaatsen, vervangen of repareren, zonder hiervoor een schriftelijke toestemming te hebben verkregen vanVan Hal Solutions, of indien de apparatuur zich buiten Nederland bevindt.

17.3.3. Indien de apparatuur ondeskundig wordt geïnstalleerd door Contractant of door Contractant ingehuurde derden.

17.3.4. Indien Contractant verzuimt, terstond na het moment waarop hij de schade heeft ontdekt, of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, de noodzakelijke schadebeperkende maatregelen te nemen.

17.3.5. Indien Contractant gebruik maakt van hulpbenodigdheden, welke niet zijn geleverd of goedgekeurd door Van Hal Solutions

17.3.6. Indien Contractant de apparatuur binnen de garantietermijn verkoopt

17.3.7. Indien de ruimte(n) waarde apparatuur is opgesteld of de aangevoerde elektrische energie niet, of niet langer, voldoen aan de specificaties van Van Hal Solutions

17.3.8. Met betrekking tot onderdelen, die bij normaal gebruik verslijten binnen de garantie termijn,

17.3.9. Met betrekking tot machines of onderdelen die als gevolg van van buiten komende oorzaken dermate beschadigd zijn dat reparatie niet meer mogelijk is

17.3.10. Indien de storing wordt veroorzaakt door een niet door Van Hal Solutions geleverd of bij Van Hal Solutions in onderhoud staand of onder Van Hal Solutions garantie vallendproduct.

17.3.11. Indien de storing wordt veroorzaakt door diefstal van onderdelen, ontwrichting, overmatige verhitting, brandschade, rookschade, overmatige stofvorming, grote elektrische netspanningfluctuaties, algehele stroomuitval, overmatigevochtigheid en waterschade, blikseminslag, molest en vandalisme of andere van buiten komende oorzaken

Terugkoop en retourzending

18.1. Contractant zal alle door hem ten verkoop aan te bieden Van Hal Solutions-apparatuur . verkopen aan Van Hal Solutions, indien Van Hal Solutions zich bereid verklaart de hoogsteprijs te betalen die Contractant voor de apparatuur van derden zou kunnen ontvangen. Van Hal Solutions mag hieromtrent inlichtingen inwinnen bij deze eventuele derden.

18.2. Van Hal Solutions is niet verplicht retourzendingen te accepteren indien zij hiervoor geen voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen gevalerkenning door Van Hal Solutions van de door Contractant opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijven berusten bij Contractant totdat zij door Van Hal Solutionszijn gecrediteerd.

Slotbepaling

19.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden, alsmede de daarop gebaseerde overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Partijen zullen alle geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan met betrekking tot enige op deze AlgemeneLeveringsvoorwaarden gebaseerde overeenkomst, in eerste aanleg onderwerpen aan de uitspraak van de bevoegde rechtelijke instanties te Lelystad, tenzij partijen arbitrage of bindend advies zijn overeengekomen.

19.2. Partijen zullen een geschil zoveel mogelijk in de minne proberen te schikken.

19.3. Van Hal Solutions kan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een andere onderneming die deel uitmaakt van de Van Hal Solutions Groep zonder dat daarvoor voorafgaande schriftelijketoestemming van Contractant is vereist. Van Hal Solutions is daarnaast gerechtigd om de uitvoering van de Dienst(en) geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

19.4. Het door Van Hal Solutions niet uitoefenen van enig recht of niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of verwerking van dat rechtsmiddel in. Iedere vordering van partijen op elkaarter zake (de uitvoering) van een overeenkomst, vervalt indien zij niet binnen twee jaar na het redelijkerwijs bekend worden van de oorzaak in rechte is aangespannen.

19.5. Elektronische communicatie tussen partijen wordt gelijkgesteld aan schriftelijke communicatie, voor zover rechtens toegestaan en mogelijk en mits in een elektronisch document een persoonlijke identificatiecode van de afzenderis aangebracht.

Begripsbepalingen

“Call Back Time” Onder “Call Back Time” wordt verstaan, de tijd tussen de melding van de storing en de eerste reactie daarop van Van Hal Solutions

“On site response Time” Onder “on-site Response Time” wordt verstaan de tijd tussen de melding van de storing een de aanwezigheid van een medewerker van Van Hal Solutions bij Contractant

“Fixed Repair Time” Onder “Fixed Repair Time” wordt verstaan de tijd tussen de melding van de storing en het functioneel beschikbaar stellen van het betreffende hardware-onderdeel. Van Hal Solutions garandeert nietdat het betreffende systeem binnen de overeengekomen periode weer beschikbaar zal zijn.

“Functioneel Beschikbaar Stellen” Onder “Functioneel Beschikbaar Stellen” wordt verstaan dat het betreffende onderdeel weer functioneert overeenkomstig de productspecificaties, zoals deze van tijd tot tijd en / of op verzoek aan Contractantbeschikbaar worden gesteld.

“Blokkerende Problemen” Onder “Blokkerende Problemen” wordt verstaan, een storing die het syteem van Contractant volledig stillegt.

“Principal Period of Maintenance” Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van feestdagen.

Authenticatie: onderdeel van een beveiligingsarchitectuur. Dit houdt in; de mogelijkheid om met behulp van sleutels of wachtwoorden Eindgebruikers te kunnen onderscheiden;

Beschikbaarstelling: het moment dat CSP een Dienst heeft geactiveerd en de KLANT hiervan een elektronische mededeling heeft ontvangen.

Eindgebruiker: degene die met/namens KLANT gebruik maakt van internet, intranet, connectivity en communicatieoplossingen van CSP

IP-VPN: Virtual Private Network op basis van het IP Protocol. Het betreft een netwerk bestemd voor data communicatie diensten.

Dienst(en): de telecommunicatieverbinding tussen het Netwerkaansluitpunt en het IP-VPN netwerk dat door CSP onder deze Overeenkomst aan KLANT in gebruik is gegeven, alsmede alle internet, intranet, connectivity en communicatieoplossingenzoals door CSP word aangeboden aan KLANT

Netwerkaansluitpunt (ook IS/RA): een eindpunt van het vaste Telecommunicatienetwerk van Van Hal Solutions dat dient voor het aansluiten van Randapparaten.

Overeenkomst: deze overeenkomst voor het Diensten Pakket van CSP.

Randapparatuur: (ook Customer Premises Equipment of CPE): de door CSP toegestane apparatuur , waaronder begrepen het PSTN, ISDN, xDSL modem/router en/of xDSL splitter, die noodzakelijk moet worden aangesloten op een Netwerkaansluitpuntom de Eindgebruiker in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het intranet/internet.

Telecommunicatie- netwerk: het geheel van verbindingen, met hun technische toegangsspecificaties, die overdrachten, voor zover van toepassing, routering mogelijk maken van signalen tussen Netwerkaansluitpunten.

Privacy

1.1 Van Hal Voice & Data Solutions biedt een diverse diensten aan, waaronder vaste en mobiele telefonie en internetdiensten. Hierdoor beschikt Van Hall Voice & Data solutions over bepaalde gegevens waaronder

Persoonsgegevens:Verkeersgegevens:Locatiegegevens:

De gegeven die contractant opgeeft worden opgenomen in de administratie en systemen van Van hal Solutions.. Deze gegevens worden gebruikt voor doeleinden ten behoeve van de bedrijfsvoering en mogelijk ook voor marketingdoeleinden. De gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij er sprake is van een wettelijke vordering.

1.2 Van Hal Solutions. spant zich in voor de kundige beveiliging van deze informatie binnen de systemen die gebruikt worden voor de betreffende dienst. Van Hal Solutions. conformeert zich hierbij aan dein de wet gestelde eisen inzake het zogenoemde “besluit beveiliging gegevens telefonie” voor zover dit van toepassing is op de betreffende dienst.

1.3 Van Hal Solutions vernietigd of anonimiseert gegevens die niet langer nodig zijn voor de bedrijfsvoering binnen de wettelijk gestelde termijnen omtrent dataretentie en de wet bescherming persoonsgegevens.

1.4 U gaat akkoord met het bewaren buiten de wettelijk gesteld termijnen van sommige gegevens welke in de bedrijfsvoering relevant zijn zolang u een dienst gebruikt van Van Hal Solutions .Deze gegevens kunnen naast debedrijfsvoering ten behoeve van het leveren van de dienst ook gebruikt worden voor markt onderzoek, en marketing doeleinden om passende aanbiedingen te maken.

1.5 U kunt hiertegen bezwaar maken conform de wet bescherming persoonsgegevens door een bericht te sturen naar: info@vanhal.solutions Van Hal Solutions. zal dan uw gegevens anonimiseren en indien mogelijk onomkeerbaar vernietigen.Na het beëindigen van het gebruik van de dienst zal Van Hal Solutions. De gegevens verplicht vernietigen of anonimiseren, rekening houdend met de verschillende wettelijk termijnen en bepalingen voor de verschillendegegevens. De inspanning van de beveiliging van gegevens voor niet actieve diensten zal niet anders zijn dan voor actieve diensten.

Nieuwsbrief

Bezoekers van de website kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief van Van Hal Groep. De e-mailadressen die hier worden ingevuld worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van deze nieuwsbrief. De opgegeven mailadressen wordenniet gebruikt voor het versturen van aanvullende aanbiedingen of andere zaken.

Mailadressen zullen verder aan niemand kenbaar worden gemaakt.

Statistieken

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de websitete helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de VerenigdeStaten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waaroverGoogle beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies uitzetten

Je kan er voor kiezen deze cookies uit te zetten in je eigen browser of bijvoorbeeld via een firewall zoals Norton Internet Security. Dit kan invloed hebben op het gebruik van deze site en vooral op de interactie met een website. Ditkan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je niet meer kan inloggen in forums of user accounts.